fbpx

Estil educatiu

Atenció personal

 Ens interessen les persones, cada persona. Per això, cada alumne té un tutor que l’ajuda en la seva maduració acadèmica i personal. El tutor és un animador i orientador del procés educatiu de cada alumne. És com un assessor personal sempre a disposició de l’alumne. No es dedica a dir-li a l’alumne el que ha de fer. El que sí fa és suggerir, considerar, tot fent-lo pensar i mirar que vagi concretant petites metes essent l’alumne qui s’ha d’anar acostumant a prendre les pròpies decisions tot convertint-se en el protagonista del propi procés de millora en tots els àmbits de la persona. El tutor arriba a conèixer molt bé el caràcter i personalitat de cada alumne. Els punts forts i els punts febles.

 Una vegada al trimestre manté una entrevista amb els pares que és més una reunió per tal de posar-se d’acord en prioritzar la tasca educativa a casa i a l’escola. Cada noi, cada noia, segueix un procés de desenvolupament i aprenentatge, pas a pas, que s’ha de conèixer, comprendre, respectar i aprofitar, i els resultats no s’han d’esperar a nivell pedagògic solament sinó en tots els àmbits de la personalitat, de tal manera que s’arribi a la felicitat, en el grau que cadascú pugui aconseguir, fent nostra la frase de José Antonio Marina: “Més val ser feliç que resoldre totes les equacions més difícils.”

 

Virtuts humanes

 Respecte, bona educació, ordre, alegria... l’escola i la família són els àmbits més adequats per aprendre a conviure i desenvolupar-se com a persones.

 

Treball com a servei

 La vida escolar és plena d’ocasions d’exercitar-se en el servei desinteressat dels altres i així enfocar el futur professional com un servei a la societat.

 

Coses petites

 Cada cosa al seu lloc, cada cosa al seu moment, el material en bon estat... descobrir cada dia el valor i la grandesa de les coses petites.

 

Primer els pares

Els pares són els principals responsables de l’educació dels fills; la missió de l’escola és col.laborar amb ells en aquesta tasca. L’escola és de les famílies, però aquestes necessiten de la professionalitat i implicació dels professors. Els professors cal que tinguin clar que treballen per a les famílies, però necessiten també de la implicació dels pares. És una relació de motivació mútua, però amb la idea principal que l’escola és de les famílies i són les famílies qui han de decidir el que volen.

  

Llibertat

Fomentar la llibertat i la responsabiitat, perquè no serveix de res mirar de fer les coses bé si no és perquè volem i n'estem convençuts.

 

Formació Cristiana

 Respectant les creences i les opcions de cada persona, una visió cristiana de la vida il.lumina el dia a dia de l’escola. I és en aquest sentit que des d’un principi l’Associació de pares volgué oferir a les famílies que així ho volguessin, una formació cristiana i espiritual. Aquesta formació, d’acord amb la doctrina de l’Església Catòlica, s’encomanà a persones de la prelatura de l’Opus Dei.